9 สิงหาคม 2556 สำนักงานเลขานุการกองทัพบกได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
ไปร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องพระราชบัญญัติข้อลมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2556
โดยมีหัวข้อสัมมนาเรื่อง "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประชาชนจะได้อะไร " และรับมอบเกียรติบัตร
ผู้ผ่านการทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ
ประจำปี 2555 ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 13 -15 มีนาคม 2556 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
ได้ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงาน(contact point)
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี จัดโดยศูนย์บริการประชาชน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
ได้ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
ไปทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โดยเป็นผู้แทนของกองทัพบกที่ห้องประชุม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการประมินผลของเจ้าหน้าที่ว่ามีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
และกองทัพบกได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
ได้เชิญ คุณ ลักขณา ศรีผุดผ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มาบรรยายเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
" ที่หอประชุมกองทัพบก เทเวศน์ ในห้วงเวลา 0900 - 1200 น.
โดยมีข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพบก เข้ารับฟังการอบรมความรู้ดังกล่าว
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555
การอบรมความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ทำให้กำลังพลสังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและสามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "๑๔ ปี ข้อมูลข่าวสาร ก้าวไกล ไปกับเทคโนโลยี"
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่รับผิดชอบงานด้านบริการข้อมูลข่าวสาร ได้ทราบผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กองทัพบก ได้ส่งผู้แทนไปร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
ได้เชิญ ดร.นคร เสรีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสาร
จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เยี่ยมชม ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก และได้ดำเนินการบันทึกเทปเกี่ยวกับ
ความรู้ในเรื่อง ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อออกรายการโทรทัศน์ เสนาปริทรรศน์
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖.๔๐ น.


ดร.นคร เสรีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสาร
จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
บรรยายความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ให้กับ นายทหารประชาสัมพันธ์จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกทั่วประเทศ
ที่ โรงแรม พรินซตัน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดสัมมนาเรื่อง
งานกิจการพลเรือนกับการพัฒนาระบบราชการ
ณ โรงแรมแฟร์เท็ก สปอร์ตคลับ พัทยา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองทัพบกที่ปฏิบัติงานด้านสายงานกิจการพลเรือนทั่วประเทศ
ได้รับทราบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการสายงานกิจการพลเรือน
และให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วย