การปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ ๒๕๔๐