ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก อาคารสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ชั้น 4
ภายในบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2297-8307


รถประจำทางที่ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
รถปรับอากาศ สาย ปอ.๕๐๙, ปอ.๑๕๗, ปอ.๕๐๓,ปอ.๗๐