ลำดับ หน่วยงาน ที่ตั้งศูนย์บริการ ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
1. กองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก เลขานุการกองทัพบก 02 - 297-8307
2. กรมจเรทหารบก กองแผนและโครงการ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ 02 - 297-8844
3. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 02 - 221-1733-4
4. กรมสวัสดิการทหารบก กองแผนและโครงการ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ 02 - 282-6643
5. สำนักงานตรวจสอบภายในกองทัพบก สำนักงานตรวจสอบภายในกองทัพบก ชั้น 1 นายทหารประชาสัมพันธ์ 95614
6. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก กองสถอติรองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ชั้น 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 02 281-6293
7. กรมการสารวัตรทหารบก กองวิทยาการ แผนกห้องสมุด กองวิทยาการ แผนกห้องสมุด 02 - 354-4403 ต่อ 153
8. กรมการทหารช่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 032 - 337-388, 337-494 ต่อ 57273
9. กรมการทหารสื่อสาร กองบัญชากรมการทหารสื่อสาร หัวหน้ากอง กองยุทธการและการข่าว 02 - 241-2029
10. กรมการขนส่งทหารบก กองยุทธการและการข่าว หัวหน้ากอง กองยุทธการและการข่าว 02 - 241-1565
11. กรมสรรพวุธทหารบก กองยุทธการและการข่าว ผู้อำนวยการ กองยุทธการและการข่าว 02 - 241-5650
12. กรมพลาธิการทหารบก ประชาสัมพันธ์กองบัญชาการ นายทหารประชาสัมพันธ์ 02 - 588-3142
13. กรมแพทย์ทหารบก สำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ กองยุทธการและการข่าว 02 - 245-5627
14. กรมการสัตว์ทหารบก โรงเรียนการสัตว์ ประจำแผนกกองแผนและโครงการ 034 - 271-153-5
15. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองบัญชาการกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นายทหารประชาสัมพันธ์ 02 - 579-8612
16. กรมยุทธโยธาทหารบก กองแผนและโครงการ ผู้อำนวยการ กองแผนและโครงการ 02 - 940-1365 ต่อ 90721
17. กองทัพภาคที่ ๑ แผนกประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือน เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๑ 02 - 218-1142
18. กองทัพภาคที่ ๒ กองกิจการพลเรือน เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๒ 044 - 254-946
19. กองทัพภาคที่ ๓ กองกิจการพลเรือน รอง เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๓ (๓) 055 - 252-730 ต่อ 114
20. กองทัพภาคที่ ๔ กองกิจการพลเรือน ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน 075 - 356-032
21. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ แผนกประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือน ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน 016 - 412-192
22. กองพลทหารราบที่ ๑๕ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ รอง เสนาธิการ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ 032 - 621-352-4 ต่อ 54710
23. กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ฝ่ายกิจการพลเรือน หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน 02 - 297-4017
24. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก กองกิจการพลเรือน เสนาธิการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก 02 - 565-5062-71 ต่อ 8455
25. กองพลทหารปืนใหญ่ ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารปืนใหญ่ เสนาธิการ ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารปืนใหญ่ 036 - 486-572-6
26. ศูนย์การบินทหารบก ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การบินทหารบก หัวหน้ากอง กองยุทธการและการข่าว 036 - 486-925-7 ต่อ 39429
27. กรมยุทธศึกษาทหารบก กองยุทธการและการข่าว ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว 02 - 241-0621
28. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน 037 - 393-497