การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๔...
คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๖๘/๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก...
แนวทางในการดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนของกองทัพบก...
คำสั่งสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ที่ ๑๖๖/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนของกองทัพบก...
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พร้อมด้วย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี...